СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна

Серьогіна Світлана Григорівна

Директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, завідувач кафедри державного будівництва Національного юридичного Університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

Народилася 22 вересня 1970 року у м. Ленінград.

У 1995 році закінчила факультет підготовки кадрів для органів юстиції Національної юридичної академії України за спеціальністю «правознавство». З 1995 по 1998 рік навчалася в аспірантурі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Компетенція Президента України: теоретично-правові засади” за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право.

У 2013 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право  на тему “Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект”.

Розпочала трудову діяльність у 1987 р. секретарем судового засідання Кіровського районного народного суду м. Дніпропетровська.  З 1998 року Серьогіна С.Г. перебувала на посаді асистента кафедри державного будівництва, з 2000 року  на посаді доцента кафедри,  а з 2004 року по теперішній час працює завідуючою цієї кафедри.

У 2012 р. була обрана на посаду Директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Вона очолює Вчену раду Інституту, є головним редактором збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», членом редколегії журналів «Право України», «Проблеми законності», «Місцеве самоврядування».

Напрямки  наукових досліджень -  конституційно-правові проблеми організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних державах, правового забезпечення нормотворчої діяльності в органах місцевого самоврядування, вдосконалення виборчого законодавства, оптимізації структурно-інституційного механізму публічної влади на місцевому рівні територіальної організації влади, проблеми муніципального права. Під її керівництвом на кафедрі створена наукова школа по розробці проблем державного будівництва і місцевого самоврядування. Серьогіною С.Г. було підготовлено і опубліковано більш 140 наукових праць.

Наукові дослідження втілюються в нормотворчу діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Серьогіна С.Г. бере участь у розробці проектів законів, проектів інших нормативно-правових актів, приймає участь у підготовці експертних висновків для органів державної влади та місцевого самоврядування, виступає експертом надісланих нормотворчими органами для оцінки проектів нормативно-правових актів.   Працювала у складі Робочої групи Міністерства юстиції України по опрацюванню пропозицій, щодо  проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, проводила підготовку пропозицій до проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України” № 3207–1 щодо реформування місцевих органів влади, проектів Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", «Про органи самоорганізації населення», „Про місцевий референдум”, Концепції внесення змін до Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування.

У 2014 р.  в рамках Пакету термінових заходів Ради Європи для України і Плану дій Ради Європи для України через Програму «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» Серьогіна С.Г. у складі групи експертів НДІ  державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України підготувала аналітичне дослідження «Концептуальні засади децентралізації владних повноважень органів виконавчої влади в Україні в умовах європейської інтеграції».

Указом Президента України Серьогіну С. Г. включено до складу Конституційної комісії України. С. Г. Серьогіна є членом міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку при Кабінеті Міністрів України, Експертної ради з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

СЕРЬОГІНА Світлана Григорівна