Пропозиції

РОЗДІЛ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Стаття 35

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Пропозиції

 
Rostyslav Paranko

У статті, яка стосується свободи світогляду і віросповідання, вилучити слова "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви".Ці слова є радянським пережитком і нічого змістовного не додають до слушного положення про те, що "Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова."

Victoria Babiy

В проекті нової Конституції "свобода вираження поглядів" міститься у статті 30. Пропонуємо замінити термін "орган публічної влади" на більш широковживані "органи державної влади та органи місцевого самоврядування".