Робота комісії

Проект змін до Конституції України в частині правосуддя

Пропонуємо Вашій увазі робочий варіант змін до Конституції в частині правосуддя, який можна переглянути у вигляді таблиці, а також у вигляді pdf-файлу. 

Переглянути документ в форматі *.pdf

ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Конституція України (чинна редакція)

Запропоновані зміни

Розділ II

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Розділ II

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Відсутня

Кожному гарантується право звернутись з конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, передбачених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Вилучено

Розділ IV

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Розділ IV

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора;

 

26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України;

26) призначення на посади третини складу Конституційного Суду України;

27) обрання суддів безстроково;

Вилучено

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури;

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань, порядок виконання судових рішень; основи організації та діяльності адвокатури;

Розділ V

Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 106. Президент України:

Стаття 106. Президент України:

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України;

22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;

23) утворює суди у визначеному законом порядку;

Вилучено

...

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

...

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

Розділ VII

ПРОКУРАТУРА

Розділ VII вилучено

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

Вилучено

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

 

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

 

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

 

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

 

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

 

 

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Вилучено

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.

 

Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом.

Вилучено

Розділ VIII

ПРАВОСУДДЯ

Розділ VIII

ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Стаття 124. Судочинство в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Юрисдикція судів поширюється на будь-які спори щодо прав та обов'язків особи та будь-яке кримінальне обвинувачення проти неї. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Відсутня

Законом може бути передбачений обов’язковий досудовий порядок врегулювання спору.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Вилучено

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Вилучено

Відсутня

Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, передбачених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

 

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.

Відсутня

Суд утворюється і ліквідовується на підставі та у порядку, визначених законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України за пропозицією Вищої ради правосуддя.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди.

 

Відсутня

З метою захисту прав і свобод особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди.

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

Вилучено

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.

Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються.

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

 

Суддя не може бути без згоди Вищої ради правосуддя затриманий чи утримуватись під вартою до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час вчинення або безпосередньо після вчинення злочину.

Відсутня

Суддя не може бути притягнутий до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Суддя обіймає посаду безстроково.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

Підставами для звільнення судді є:

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

вилучено

2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

вилучено

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

4) порушення суддею вимог щодо несумісності;

2) порушення суддею вимог щодо несумісності;

5) порушення суддею присяги;

 

3) вчинення суддею дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками що є несумісним зі статусом судді або виявило його явну невідповідність займаній посаді;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

вилучено

7) припинення його громадянства;

вилучено

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

вилучено

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;

4) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;

Відсутній

5) ненадання суддею згоди на переведення його з одного суду до іншого у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Підставами для припинення повноважень судді є:

Відсутній

1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

Відсутній

2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави;

Відсутній

3) набрання сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

Відсутній

4) смерті судді;

Відсутній

5) набрання сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним умисного злочину.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Стаття 127. Судочинство здійснюють судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Cуддя не може належати до політичних партій і профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, oкрім наукової, викладацької чи творчої.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.

 

На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права щонайменше п’ять років, проживає в Україні щонайменше десять років та володіє державною мовою. Закон може встановлювати додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу роботи.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом.

Вилучено

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом.

Вилучено

Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.

Стаття 128. Суддів призначає на посади Президент України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Відсутня

Призначення суддів на посади здійснюється за конкурсом, крім випадків, передбачених законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

Голова Верховного Суду обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду в порядку, встановленому законом.

 

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.

Стаття 129. Суддя при здійсненні судочинства є незалежним та керується верховенством права.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:

Основними засадами судочинства є:

Відсутня

1) верховенство права;

1) законність;

Вилучено

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

3) забезпечення доведеності вини;

3) забезпечення доведеності вини;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

8) забезпечення оскарження судового рішення у випадках і в порядку, визначених законом;

9) обов’язковість рішень суду.

9) обов’язковість судового рішення.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

Відсутня

Стаття 129-1. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.

Відсутня

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Відсутня

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів.

 

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій відповідного органу системи правосуддя, який визначений законом.

Відсутня

Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій.

 

Відсутня

Стаття 130-1. Для захисту професійних інтересів суддів та регулювання питань внутрішньої організаційної діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядування.

 

Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:

Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:

1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;

1) вносить подання про призначення судді на посаду;

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

2) приймає рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

Відсутня

4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

Відсутня

5) ухвалює рішення про припинення повноважень судді;

Відсутня

6) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;

Відсутня

7) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення судочинства;

Відсутня

8) вживає заходів щодо забезпечення незалежності судді;

Відсутня

9) здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами України.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції.

 

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких: десятьох членів обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці; двох членів – призначає Президент України; двох членів – обирає Верховна Рада України; двох членів – обирає з’їзд адвокатів України; двох членів – обирає всеукраїнська конференція прокурорів; двох членів – обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ з числа науковців у галузі права. Порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя визначається законом.

Відсутня

Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Відсутня

Строк повноважень обраних чи призначених членів Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль.

Відсутня

Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій і профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади (крім Голови Верховного Суду, який входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою), виконувати іншу оплачувану роботу, oкрім наукової, викладацької чи творчої.

Відсутня

Членом Вищої ради правосуддя може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту та істотний стаж роботи у галузі  права. Інші вимоги до членів Вищої ради правосуддя встановлюються законом.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.

Вилучено

Відсутня

Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання та/або призначення щонайменше п’ятнадцяти її членів, серед яких більшість становлять судді.

Відсутня

Відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення судів.

Відсутня

Стаття 131-1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює:

 

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

 

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласною діяльністю органів правопорядку;

 

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, визначених законом.

 

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.

 

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.

 

Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна і та сама особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.

 

Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у випадках і з підстав, визначених законом.

Відсутня

Стаття 131-2. Для забезпечення права на захист від обвинувачення, представництва в суді та надання інших видів професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

 

Захист від обвинувачення та представництво в суді здійснюють виключно адвокати. Законом можуть бути визначені інші види правничої допомоги, які надаються виключно адвокатом.

 

Особливості представництва в суді малолітніх та неповнолітніх осіб, а також осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, визначаються законом.

 

Незалежність адвокатури гарантується.

 

Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом.

Розділ X

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Розділ X

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Стаття 136.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.

Стаття 136.

Судочинство в Автономній Республіці Крим здійснюється судами України.

Розділ XII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Розділ XII

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших актів Конституції України і здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї Конституції.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Вилучено

Відсутня

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень та висновків.

 

Стаття 148. Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Відсутня

Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока п'яти років, має вищу юридичну освіту і стаж наукової діяльності у галузі права або професійний стаж роботи суддею чи адвокатом щонайменше п’ятнадцять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою.

Відсутня

Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій і профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, окрім наукової, викладацької чи творчої.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним на повторний строк.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Відсутня

Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого складу Голову Суду шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

Відсутня

Стаття 148-1. Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій його Голови.

 

Розмір винагороди судді Конституційного Суду України встановлюється законом про Конституційний Суд України.

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 цієї Конституції.

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються.

Відсутня

Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.

Відсутня

Суддя Конституційного Суду України не може бути без згоди Конституційного Суду України затриманий чи утримуватись під вартою до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання його під час вчинення або безпосередньо після вчинення злочину.

Відсутня

Суддя Конституційного Суду України не несе юридичної відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та наданням ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Відсутня

Держава забезпечує особисту безпеку суддів Конституційного Суду України та їхніх сімей.

Відсутня

Стаття 149-1. Підставами для припинення повноважень судді Конституційного Суду України є:

 

1) закінчення строку його повноважень;

 

2) досягнення ним віку сімдесяти років;

 

3) припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави;

 

4) набрання сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

 

5) набрання сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним умисного злочину;

 

6) його смерті.

 

Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:

 

1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 

2) порушення ним вимог щодо несумісності;

 

3) вчинення ним дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило його явну невідповідність займаній посаді;

 

4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

 

Рішення про припинення повноважень судді Конституційного Суду України або про звільнення з посади судді Конституційного Суду України ухвалюється Судом щонайменше двома третинами від його конституційного складу.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України;

законів та інших нормативних актів Верховної Ради України;

актів Президента України;

нормативних актів Президента України;

актів Кабінету Міністрів України;

нормативних актів Кабінету Міністрів України;

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

нормативних актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; не менш як сорока п'яти народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Вилучено

 

1-1) вирішення питання за зверненням Президента України про відповідність Конституції України акта голови громади, ради громади, районної, обласної ради;

Пункт із проекту закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).

 

2) офіційне тлумачення Конституції України;

Відсутня

3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.

Відсутня

Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, вирішуються за конституційними поданнями: Президента України; не менш як сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Вилучено

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України, або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України надає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.

Відсутня

Конституційний Суд України за зверненням Президента України надає висновки про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Відсутня

Стаття 151-1. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований при ухваленні остаточного судового рішення в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі національні засоби юридичного захисту вичерпано.

Відсутня

Стаття 151-2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України з питань, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 150, частиною другою статті 151, статтею 151-1 цієї Конституції, є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Стаття 152. Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено в рішенні Суду.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Суду, підстави та порядок звернення до Суду, процедура розгляду ним справ та виконання рішень Суду визначаються Конституцією України та законом.

РОЗДІЛ XV

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ XV

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відсутня

"19. Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)":

 

1) До утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції та до обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя діє у складі членів Вищої ради юстиції протягом строку повноважень, на який їх було призначено. Обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя здійснюється, не пізніше 30 квітня 2019 року.

 

2) Повноваження суддів, призначених на посаду вперше, до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)", припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено.

 

3) Судді, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)" обрані на посаду судді безстроково, продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення або припинення їх повноважень з підстав, визначених Конституцією України з урахуванням внесених Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)"змін.

 

4) Відповідність займаній посаді  судді, якого було призначено або обрано на посаду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)", має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання явної невідповідності судді займаній посаді за критеріями професіоналізму, етичності або доброчесності є підставою для звільнення такого судді з посади. 

 

5) Судді Конституційного Суду України продовжують здійснювати свої повноваження до припинення повноважень або звільнення в порядку, передбаченому статтею 149-1 Конституції України, без права призначення повторно.

 

6) Повноваження судді Конституційного Суду України, який на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)" досяг шістдесяти п’яти років, але рішення щодо його звільнення з посади судді не ухвалено, припиняються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)".

 

7) До впровадження змін у системі адміністративно-територіального устрою України відповідно до статті 133 Конституції України в редакції Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", але не пізніше ніж до 1 січня 2017 року, утворення, реорганізація та ліквідація судів здійснюється Президентом України на підставі та у порядку, які визначені законом.

 

8) Захист прав обвинуваченого та представництво виключно адвокатами здійснюється: у Верховному Суді та судах касаційної інстанції – з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

 

9) Визнати такими, що втратили чинність пункти 6, 9, 12 Розділу XV “Перехідні положення” Конституції України.

6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До створення Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна Рада України.

Втратив чинність

9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

Втратив чинність

12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше ніж п'ять років.

 

Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року.

Втратив чинність

 

II.           ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.           Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. З дня набрання чинності цим Законом призначення, припинення повноважень та звільнення суддів здійснюється у відповідності з Конституцією України з урахуванням внесених цим Законом змін.

 

3. Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження як члени Вищої ради юстиції з дня набрання чинності цим Законом.

 

З’їзд суддів України обирає трьох членів Вищої ради правосуддя не пізніше трьох місяців після набрання чинності відповідним законом, що регулює діяльність Вищої ради правосуддя.

 

4. Члени Вищої ради юстиції до набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження членів Вищої ради правосуддя протягом строку, на який вони були призначені.

 

5. Генеральний прокурор України, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, здійснює свої повноваження протягом строку, на який його було призначено, та не може обіймати посаду два строки поспіль.

 

6. Верховна Рада України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом передає подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідні документи про обрання суддів безстроково, які не були розглянуті Верховною Радою України, до Вищої ради правосуддя для розгляду питання про призначення на посаду судді безстроково.

 

7. З дня набрання чинності цим Законом Вища кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує добір, професійну підготовку, оцінювання, розгляд cправ щодо дисциплінарної відповідальності суддів відповідно до закону.

 

8. Не пізніше одного місяця з дня набрання чинності цим Законом Вища рада правосуддя передає відкриті дисциплінарні провадження стосовно суддів Верховного Суду України та суддів вищих спеціалізованих судів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для розгляду і прийняття рішення по суті.

 

9. Справи, що перебувають у провадженні суду на день набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами та у порядку, що діяли до набрання чинності цим Законом.

Переглянути документ в форматі *.pdf

22 серпня 2015
Робоча група з питань правосуддя та суміжних правових інститутів
Теги: Робоча група з питань правосуддя

Залишити коментар

 

Авторизуйтесь щоб надіслати коментар

Коментарі

 1. Nikolai Soroka
  Nikolai Soroka 03 Червня 2016
  Я похоронив тюрмі трьох президентів Брежнєва,Черненка,андропова,в правосуддя не вірю,прокурор асоцеюється як злодій в законі,і ці зміни повязані з новим президентом якого жде доля Яниковича за якого я голосував на зоні за 45гр.Чаю і пачку фільтрових цигарок, тепер мене переконать не можливо.
 2. Ирина Лукашева
  Ирина Лукашева 14 Вересня 2015
  тест
 3. Maxim Murzenko
  Maxim Murzenko 26 Серпня 2015
  щодо п.п.2 п. 19 розділу "Перехідні положення": Повноваження суддів, призначених на посаду вперше, до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України" (щодо правосуддя)", припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Несправедливо щодо молодих суддів, які були призначені на посади за конкурсною процедурою, працюють сумлінно й мають гарні показники роботи. Логічно було б залишити існуючий механізм призначення таких суддів на посаду безстроково, як для тих, у кого повноваження вже закінчились. Тим більше, що протягом найближчого часу всі без винятку судді мають пройти первинне кваліфікаційне оцінювання.
 4. Irina Dybonos
  Irina Dybonos 26 Серпня 2015
  1. "Юрисдикція судів поширюється на будь-які спори щодо прав та обов'язків особи та будь-яке кримінальне обвинувачення проти неї. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи." Тобто шляхом законодавчого тлумачення, законом можно обмежити права позиватися до держави? 2. Яким чином у Прикінцевих та перехідних положеннях з"являється Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка зникає з основного тіла Конституції? 3. І найголовніше. Яким чином працюватиме переобяжений Конституційний Суд, якщо на нього покладається вирішення питання конституційності насьогодні потенційно більш як 100 тис!!! актів. Знову профанація забезпечення конституційного правопорядку.
 5. Михалко Скаліцкі
  Михалко Скаліцкі 23 Серпня 2015
  Ст. 147. у частині де Конституційний Суд України "...здійснює офіційне тлумачення Конституції України..." та Ст. 150. 2 - такого ж змісту - варто вилучити. Аргументація практична: Дані повноваження КС у зв'язку з безапеляційністю його рішень уже призвели до нелегітимного (поза процедурою) внесення змін (додаткових текстів, без яких норми Конституції чи закону не вживаються) до Конституції України та законів України. Аргументація теоретична (коротко): у судовій практиції (та і в самій ідеї судочинства) підстава розгляду апостеріорна, себто спершу має бути вчинок, дія, подія. КС натомість, завдяки даним нормам (у системному зв'язку з нормами стосовними суб'єктів конституційного подання) отримав повноваження брати до розгляду справи апріорі - до події. Варто також зауважити, що так званий "системний аналіз" тексту Конституції України на який часто посилається у своїх рішеннях КС - є повоною протилежністю контекстуальному аналізу, як того вимагає теорія інтерпретації (Гадаммера, скажімо).
 6. Михалко Скаліцкі
  Михалко Скаліцкі 23 Серпня 2015
  Ст. 129. 1 Попри ту обставину, що поняття "верховенство права" ми здатні витлумачити лише як "законність" у загальному сенсі, у значенні законних підстав, тут воно звужує його вживання до меж судочинства. Понад те. Подібна редакція законності вуалює дану підставу судочинства від розуміння громадянина-неюриста. "Законність" не потребує для свого розуміння знайомства з доктринами, натомість. Тож варто було б лишити чинну норму. Одначе. Суспільство вимагає справедливого суду, який би базувався на справедливості - себто на прийнятті таких судових рішень, які були б спрямовані на відновлення\компенсацію порушених прав та були б адекватні порушеному праву. Тож ст. 129. 1) справедливість;
 7. Vadim Melnikov
  Vadim Melnikov 22 Серпня 2015
  Щодо положень ст. 131-2 "Захист від обвинувачення та представництво в суді здійснюють виключно адвокати. Законом можуть бути визначені інші види правничої допомоги, які надаються виключно адвокатом" - вважаю, що дані зміни лобіюються представниками адвокатури, які захищаючи свій вузькокорпоративний інтерес не зважають на інтереси інших самозайнятих фахівців у галузі права права, а також на інтереси правозахисних громадських організацій та профспілок. Більш того, дані зміни означатимуть обмеження конституційного права людини на вільний вибір представника.